พรบ.ควบคุม

การผลักดันนโยบายร่าง พ.ร.บ. Milk Code

04 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

การผลักดันนโยบายร่าง พ.ร.บ. Milk Code

การผลักดันนโยบายร่าง พ.ร.บ. Milk Code

(Advocacy for Milk Code Act)

 

 ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

ประเทศไทยรับข้อมติขององค์การอนามัยโลก เรื่อง Code of Conduct for Breast Milk Substitutes (BMS) ปี 2524 มาเป็นแนวทางถือปฏิบัติแบบสมัครใจตั้งแต่ ปี 2527

และต่อมามีการปรับปรุง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงปฏิบัติ

โดยอุตสาหกรรมนมผสมได้ทำการตลาดละเมิดหลักเกณฑ์ของ มา Code  อย่างต่อเนื่องตลอดมาเนื่องจากไม่มีบทลงโทษระบุไว้ใน Code  เพราะมิได้เป็นกฎหมายบังคับใช้  เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  การใช้หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเป็นผู้นำเสนอสินค้า แจกตัวอย่างนมผสมให้แม่, ญาติ  ของหญิงตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด เป็นต้น

เมื่อสื่อมวลชนเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น การมี Internet และ Social  media ต่างๆ ธุรกิจนมผสมก็ใช้สื่อเหล่านี้ในการทำการตลาดที่ละเมิด  Code  รวมทั้งการจัด Event marketing ไปทั่วประเทศ เป็นต้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมอนามัย, ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, UNICEF, WHO และเครือข่ายได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเชิงพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากร, การสื่อสาร  ผ่านสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมมุมนมแม่ในโรงงาน, ที่ทำงาน รวมทั้งตำบล, อำเภอนมแม่  ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  จาก 12.5 %  สูงขึ้นเป็น  20 %  ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขได้ใช้เวลาพิจารณาอยู่หลายเดือน (มากกว่าที่ควรจะเป็น)  เพราะมีบางคนที่นั่งในคณะกรรมาธิการพยายามตีรวน  เตะถ่วง  ให้พิจารณาของ กมธ. ไปได้ช้า  แต่สุดท้ายก็

สามารถผ่านเข้า สนช. โดยมีการปรับแก้ไขบางประเด็นที่ฝ่ายธุรกิจนมผสม และนักวิชาการบางคนกังวล  เช่น  นิยาม,  ผลิตภัณฑ์,  อายุของเด็กเล็ก  เป็นต้น

ประเทศไทยล่าช้าในการมีเครื่องมือทางกฎหมายฉบับนี้ในการปกป้องคุ้มครองให้เด็กไทยได้กินนมแม่ล่าช้ามากว่า 30 ปี  ผมจึงเห็นว่า  กรมอนามัยจะได้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

———————-

บทความที่เกี่ยวข้อง
นมแม่ สำคัญอย่างไร
ทำไมจึงต้องมีพรบ code milk ในประเทศไทย
งานสัญญาประชาคมตำบลท่าม่วง