พรบ.ควบคุม

การผลักดันนโยบายร่าง พ.ร.บ. Milk Code

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

การผลักดันนโยบายร่าง พ.ร.บ. Milk Code

[seed_social]
[seed_social]

การผลักดันนโยบายร่าง พ.ร.บ. Milk Code

(Advocacy for Milk Code Act)

 

                             ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

ประเทศไทยรับข้อมติขององค์การอนามัยโลก เรื่อง Code of Conduct for Breast Milk Substitutes (BMS) ปี 2524 มาเป็นแนวทางถือปฏิบัติแบบสมัครใจตั้งแต่ ปี 2527

และต่อมามีการปรับปรุง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงปฏิบัติ

โดยอุตสาหกรรมนมผสมได้ทำการตลาดละเมิดหลักเกณฑ์ของ มา Code  อย่างต่อเนื่องตลอดมาเนื่องจากไม่มีบทลงโทษระบุไว้ใน Code  เพราะมิได้เป็นกฎหมายบังคับใช้  เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  การใช้หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเป็นผู้นำเสนอสินค้า แจกตัวอย่างนมผสมให้แม่, ญาติ  ของหญิงตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด เป็นต้น

เมื่อสื่อมวลชนเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น การมี Internet และ Social  media ต่างๆ ธุรกิจนมผสมก็ใช้สื่อเหล่านี้ในการทำการตลาดที่ละเมิด  Code  รวมทั้งการจัด Event marketing ไปทั่วประเทศ เป็นต้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมอนามัย, ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, UNICEF, WHO และเครือข่ายได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเชิงพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากร, การสื่อสาร  ผ่านสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมมุมนมแม่ในโรงงาน, ที่ทำงาน รวมทั้งตำบล, อำเภอนมแม่  ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  จาก 12.5 %  สูงขึ้นเป็น  20 %  ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขได้ใช้เวลาพิจารณาอยู่หลายเดือน (มากกว่าที่ควรจะเป็น)  เพราะมีบางคนที่นั่งในคณะกรรมาธิการพยายามตีรวน  เตะถ่วง  ให้พิจารณาของ กมธ. ไปได้ช้า  แต่สุดท้ายก็

สามารถผ่านเข้า สนช. โดยมีการปรับแก้ไขบางประเด็นที่ฝ่ายธุรกิจนมผสม และนักวิชาการบางคนกังวล  เช่น  นิยาม,  ผลิตภัณฑ์,  อายุของเด็กเล็ก  เป็นต้น

ประเทศไทยล่าช้าในการมีเครื่องมือทางกฎหมายฉบับนี้ในการปกป้องคุ้มครองให้เด็กไทยได้กินนมแม่ล่าช้ามากว่า 30 ปี  ผมจึงเห็นว่า  กรมอนามัยจะได้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

———————-

บทความที่เกี่ยวข้อง
แถลงการณ์ร่วม #องค์การยูนิเซฟ และ #องค์การอนามัยโลก ยืนยันสนับสนุนร่างพรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย
จดหมายเปิดผนึก จาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ความก้าวหน้า ร่าง พรบ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก