งานสื่อสาธารณะ

งาน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ 162”

03 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

งาน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ 162”

[seed_social]
[seed_social]

“รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ 162”

สื่อสารบูรณาการสู่สังคมนมแม่ยั่งยืน  

 

ระยอง – มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังจัดงาน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ 162” ตั้งเป้าสื่อสารกลยุทธ์ นมแม่ “162” (1-6-2   1 คือ นมแม่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 6 คือ นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก 2 คือ นมแม่ต่อเนื่อง 2 ปี หรือ นานกว่า)  สู่ชุมชนและเชื่อมประสานบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในจังหวัดระยองอย่างครบวงจร โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองสนับสนุนนโยบายในการสื่อสารในเรื่องนมแม่ 1 6 2 อย่างเต็มที่ ตามสัญลักษณ์ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ ในงานสัปดาห์นมแม่โลก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 สถานการณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รายงานว่า มีพื้นที่อำเภอต้นแบบ คือ อำเภอวังจันทร์ นำร่องจัดทำ “ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่” และกลยุทธ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างแข็งขัน มีการจัด “มหกรรมอำเภอนมแม่” เป็นประจำทุกปี มีสวัสดิการให้ครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีผลงานเด่น และจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ นับได้ว่าเป็นอำเภอแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดระยองอำเภอหนึ่ง ผมหวังว่า พื้นที่ต้นแบบแห่งนี้จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดระยอง และต่อยอดให้เกิดการบูรณาการในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป

 

นายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองได้มีการผลักดันนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมประสานความร่วมมือของจังหวัดระยองในการเชิญหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่หลังคลอด และคุณแม่ทำงาน) ได้แก่ โรงพยาบาล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง สถานประกอบการ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่ม อสม. ซึ่งหากทุกภาคส่วนเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคและได้ระดมความคิดเห็นวิธีการบูรณาการทำงานร่วมกันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในภาพรวมและเกิดความต่อเนื่องในระยะต่อไป

 

“จังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณแม่ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการจำนวนมาก ดังนั้น คุณแม่ทำงานควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองและสถานประกอบการ ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกัน” นายชัยวัฒน์ กล่าว

 

พญ. ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานรวมพลัง สร้างสังคม นมแม่ 162 ครั้งนี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนและเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มาหารือความร่วมมือในการดำเนินงาน เนื่องจาก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ที่จะช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง มี EF ทักษะเชาว์ปัญญาที่ดี การลงทุนด้านสุขภาพเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นช่วงแรกของชีวิต เป็นการวางรากฐานสำคัญของสุขภาพในระยะยาว จนถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นต้นทุนชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่สำคัญ เป็นการป้องกันโรค  ไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ (NCD) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต โรคไตและโรคอ้วน อันเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศในปัจจุบัน

 

“การที่บุคลากรจะถ่ายทอดข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปสู่คุณแม่และประชาชน อันดับแรก จะต้องเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะทุกท่าน คือ บุคคลสำคัญที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของแม่ในการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เริ่มตั้งแต่ ช่วงระยะฝากครรภ์ ช่วงหลังคลอด ช่วงที่แม่กลับไปทำงาน และช่วงให้นมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี” พญ. ศิริพร กล่าว

 

ภายในงาน มีการให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ หัวข้อ ระยอง…ยั่งยืน ได้ด้วยนมแม่ 162 จริงหรือ?  โดย พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช รองประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย พญ. ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสาร มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ มีงานเสวนา “ผลงานเด่นจังหวัดระยอง กับ นมแม่ 162” นายดุสิต  สุขไสย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง นายบุญมา  ชินวรรณบุตร ผู้จัดการบริษัท SB food จำกัด อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นายประสาน ขาวสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม      อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นางกัลยา โตใหญ่ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง นางกรรณิภา        โพธิ์ทอง เนอสเซอรี่บ้านกันต์ ดำเนินรายการ โดย น.ส. ธชพรรณ บำรุงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ภายในงานบุคลากรสาธาณสุขจะได้แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการในบูรณาการทำงานร่วมกัน

           

จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีสถานประกอบกิจการในทุกประเภท ไม่ต่ำกว่า 1,700 แห่ง ซึ่งหากเกิดการบูรณาความร่วมมือในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในส่วนของเมืองอุตสาหกรรม (industrial city) ซึ่งจะสามารถขยายผลในการพัฒนาดังกล่าวในเมืองอุตสาหกรรมแห่งอื่นได้ในระยะต่อไป

      

      

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
แอปพลิเคชันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพลงรักนมแม่
งานสัปดาห์นมแม่โลก 2017