คุณค่าน้ำนมแม่

นมแม่ – จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการ สร้างต้นทุนพัฒนาการด้านสมอง

08 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

นมแม่ – จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการ สร้างต้นทุนพัฒนาการด้านสมอง

[seed_social]
[seed_social]

นมแม่ – จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการสร้างต้นทุนพัฒนาการด้านสมอง 

นมแม่ – จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการ #สร้างต้นทุนพัฒนาการด้านสมอง ที่คุณแม่ทุกคนทำได้ค่ะ
Executive Function-EF เป็นเรื่องความสามารถของสมองในการสั่งการ เป็นแนวทางพัฒนาการที่สำคัญ ภาษาไทยในที่นี้เรียก “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ”นำสู่การเกิดพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมายที่ดี

EF เป็นทักษะสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กสามารถกำกับตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ และต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนา EF ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเด็กโตขึ้น

ทักษะ EF มีหลายด้าน แต่พื้นฐานสำคัญในการพัฒนา EF มี ด้านคือ

  1. ทักษะความจำที่นำมาใช้ในงาน : (Working Memory)
    จดจำเรื่องราวได้ / คิดเชื่อมโยงกับความรู้เดิม / นำข้อมูลที่จำได้มาคิดเพื่อจัดการงานให้เสร็จ
  2. ทักษะการหยุด การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมตนเอง : (Inhibitory Control / Self-Regulation) หยุดได้ / ยั้งใจเป็น /หยุด..คิดก่อนทำ/ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ/อดใจได้/รอคอยเป็น
  3. ทักษะการคิดยืดหยุ่น : ( Shifting /Cognitive Flexibility)
    คิดยืดหยุ่นได้ ไม่ยึดติดความคิดเดียว/ปรับเปลี่ยนวิธี/ปรับเปลี่ยนความคิด/ปรับตัวง่าย

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการ

นมแม่และขบวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะเป็นต้นทุน ในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา Executive Function (EF) ของทารก

Credit:
ศาสตราจารย์ คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ปีงบประมาณ 2560 ภาคอีสาน : เขตสุขภาพที่ 9 และ 10 : จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

Thank you for Credit Photo: modusonline.it
Breastfeeding Campaign for Society

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
เอกสิทธิ์น้ำนมแม่ Lysozyme
เอกสิทธิ์น้ำนมแม่ Cholecystokinin
นมแม่กับการพัฒนาด้าน IQ