เครือข่ายสถานประกอบการ

บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

12 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

[seed_social]
[seed_social]

คุณพยัพ แจ้งสวัสดิ์    ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสำนักพัฒนาองค์กร

บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

“การมีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ คือ โอกาสของพนักงาน ในการสร้างทุนสมองและทุนชีวิตกับลูก”

เริ่มรับผิดชอบการบริหารห้องนมแม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยทางบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้ง  มุมนมแม่ในสถานประกอบการ กับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  และได้ดำเนินการบริหารจัดการห้องนมแม่เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2554   บริษัทฯ ให้ความสนใจ เพราะ “การดูแลพนักงานหญิงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเรามองว่าลูกพนักงานก็คือลูกของเรา เราจึงคาดหวังว่าลูกของเราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่แรกเกิด นั่นคือ นมแม่”

หลักการบริหารงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ด้วยองค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งงานส่งเสริมการเลี้ยงลูก        ด้วยนมแม่ สอดคล้องในทุกมิติของการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace ขององค์กร  หลักการบริหารเพื่อให้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดผลสัมฤทธิ์ สรุปโดยย่อดังนี้

  1. การกำหนดนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และ การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
  2. การไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายนมผงเข้ามาประชาสัมพันธ์ หรือแจกผลิตภัณฑ์ในองค์กร
  3. การสนับสนุนและสร้างทีมรับผิดชอบให้มีความรู้ในการดำเนินการ
  4. การสร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ สนับสนุน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปั๊มนม รวมทั้งมีทีมให้การดูแลพนักงานตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ แรกคลอด และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  5. การอนุญาตให้พนักงานที่เป็นคุณแม่มาบีบหรือปั๊มนมได้โดยไม่จำกัดเวลา และจำนวนครั้ง         

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง     การแสวงหาความรู้ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของทีมงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในองค์กร รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย (Lifestyle) ของพนักงาน การสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับพนักงาน พนักงานที่เป็นคุณแม่ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และองค์กร ต้องสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งต่อเป้าหมายองค์กร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในความสำเร็จที่มีความท้าทายต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขององค์กร

                

บทความที่เกี่ยวข้อง
การประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดความรู้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การลงทุนคุ้มค่า
กิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58
อบรมหลักสูตร Trainer