สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาหารทารกและเด็กเล็กให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

08 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาหารทารกและเด็กเล็กให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

[seed_social]
[seed_social]

สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาหารทารกและเด็กเล็กให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

#CODE #MILKCODE
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 60 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเอกฉันท์ 183 เสียงเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมีหลักการสำคัญ คือ การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้มีความเหมาะสม ภายหลังประเทศไทยได้ให้การรับรองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 34 ที่มีมติให้แต่ละประเทศปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวให้เป็นกฎหมาย

ประเด็นสำคัญของกฏหมายนี้อยู่ที่มาตรา 14 ที่กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือ อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือ ตัวแทน ต้องดำเนินการให้ฉลากอาหารสำหรับทารกและฉลากอาหารสำหรับเด็กเล็กแตกต่างกันอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นหรือแยกแยะโดยง่าย อีกทั้งฉลากอาหารสำหรับทารกและฉลากอาหารสำหรับเด็กเล็กต้องแตกต่างจากฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจน
มาตรา 17 การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและอาหารสำหรับเด็กเล็ก ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กหรือตัวแทนดำเนินดังต่อไปนี้
1.ห้ามแจกหรือให้คูปองหรือสิทธิที่จะได้รับส่วนลด
2.ห้ามแจกอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กหรือตัวอย่างอาหารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.ห้ามให้อาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กหรือสิ่งอื่นใดแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็กหรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก
4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็กไมว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะนำให้ใช้อาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก หรือเพื่อสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับการอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก

กรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนการฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท

กราบขอบพระคุณสนช.แทนเด็กไทยทุกคนที่เห็นถึงความสำคัญของการปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้อยู่คู่สังคมไทย

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ตำบลนมแม่ป่าแดด ช่วง1
บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัด
รายการ คนไม่อยากแก่ Health Channel