เครือข่ายสถานประกอบการ

เวที Work&Life Skill (Module 3) Theme แฟชั่นนมแม่

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

เวที Work&Life Skill (Module 3) Theme แฟชั่นนมแม่

[seed_social]
[seed_social]

ยุทธศาสตร์ ประสานภาคีเครือข่ายส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระจายความสุขด้วย Work&Life Skill (Module 3) ภายใต้ Theme งาน แฟชั่นนมแม่ เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องพัชราภา โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ์ มีสถานประกอบการเข้าร่วม 17 บริษัท ผู้เข้าร่วม 60 ราย ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างสร้างทัศนคติทีมงานและภาวะผู้นำ โดยใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เป็นหลักในการจัดกระบวนการอบรมครั้งนี้ รวมถึงการให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปดำเนินการต่อได้ในองค์กร หลังเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละบริษัทได้จัดทำแผนดำเนินงานและนำความรู้ไปขยายผลต่อในแต่ละองค์กร

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
“แชมเปี้ยนนมแม่”
นมแม่ดีที่หนึ่ง
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.CODE