งานสื่อสาธารณะ

แม่อาสาชุมชน

03 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

แม่อาสาชุมชน

[seed_social]
[seed_social]

ผนึกเครือข่ายแม่อาสาจันทบุรี

ลุยงานเชิงรุก – ตั้งรับ

 

กว่า 27 ปีที่ พื้นที่จันทบุรี มีการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตั้งแต่ ปี 2533 ทีมงานได้สกัด Key to Success การทำงานส่งเสริมให้เกิด แม่อาสาในชุมชน

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้มีการถอดบทเรียนการสร้างพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : จันทบุรี (14 กันยายน 2550) พบว่า มีการจัดตั้งโครงการพัฒนากลุ่มแม่อาสากลุ่มนมแม่ จ. จันทบุรี

ปี 2533 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ริเริ่มการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ปี 2539 กลุ่มการพยาบาลร่วมกับกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีนโยบายเยี่ยมติดตามแม่หลังคลอด ในเขตอ. เมือง และมนพื้นที่กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน จ. จันทบุรี รับผิดชอบโดย คุณวาสนา งามการ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า และมีสามี พ.จ.อ. วิทยา งามการ (ยศสมัยนั้น) ให้ความช่วยเหลือมาตลอด และจัดตั้งกลุ่มแม่อาสาจากแม่บ้านที่เป็นภรรยาข้าราชการที่หมวดขนส่ง ค่ายตากสิน และแม่หลังคลอดที่คลินิคนมแม่

ปี 2547 ก่อตั้งกลุ่มแม่อาสากลุ่มนมแม่จันทบุรี และเริ่มมีพ่ออาสาทำงานอาสาสมัครในกลุ่มฯ

การขยายผลการดำเนินงาน

 

เทศบาลเมืองจันทบุรี อ. เมือง จ. จันทบุรี

งานขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพและอนามัยแม่และเด็ก เป็นภารกิจหนึ่งของเทศบาลจังหวัดจันทบุรี นายกเทศมนตรีหญิง นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล สนับสนุนในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเต็มกำลัง เนื่องจากเข้าใจเหตุผลถึงประโยชน์ของการที่เด็กได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด จะได้รับโอกาสในการสร้าง “ต้นทุนที่ดี” ด้านสมอง พัฒนาการ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

เทศบาลจังหวัดจันทบุรี จึงได้มีนโยบายการขับเคลื่อนภาระกิจการดูแลสุขภาพคนในชุมชนในทุกด้าน ตั้งแต่แรกเกิด วัยรุ่น แต่งงาน วัยชรา จนกระทั่งเสียชีวิต อย่างครบวงจรและทั่วถึง

 

เคล็ดลับความความสำเร็จ กลไกที่ทำให้ภารกิจงานส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นโยบาย – ผู้บริหารนายกเทศมนตรีให้การสนับสนุนและเดินหน้าการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง

ทีมงาน – ผู้อำนวยการฝ่ายงานสาธารณสุข ได้ประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับ อสม. จำนวนทั้งหมด 200 คน ในการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้ามาให้การอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหา ให้กับ อสม. กลุ่มแกนนำ จำนวน 60 คน

การเข้าถึงชุมชนเชิงลึกและเชิงรุก – ทัศนคติและความเชื่อของชาวจันทบุรีจะให้ความเชื่อถือกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเท่านั้น ในช่วงแรกที่ อสม. ได้ไปเยี่ยมติดตามตามชุมชน ได้รับการปฏิเสธ ทางทีมงาน อสม. จึงได้ริเริ่มในการจัดทำเสื้อยูนิฟอร์ม อสม. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเข้าไปเยี่มมติดตาม และได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจาก อสม. ทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องนมแม่มาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ

ระบบบันทึกการเยี่ยมติดตาม – ทีม อสม. จันทบุรี ได้มี “สมุดบันทึกการเยี่ยมติดตาม” ที่มีตารางในการตรวจเช็คสุขภาพอนามัยและแม่และเด็กในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถรายงานผลการเยี่ยมติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างระบบการทำงานการส่งเสริมด้านนมแม่ เป็นส่วนหนึ่งของงานสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หน่วยงานคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ทำงานร่วมกับ เทศบาลจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะขวาง และ อบต. อสม. จ. จันทบุรี มีการบูรณาการองค์ความรู้ได้อย่าง “ครบวงจร”

การดูแลครอบครัว โดยเฉพาะแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ การสร้างความคุ้นเคยกับทุกครอบครัวในตำบล โดยเฉพาะคู่แต่งงานใหม่ซึ่งจะมีการดูแลตั้งแต่ การฝากครรภ์ จนไปถึงการเยี่ยมติดตามในช่วง 3 วันแรก 7 วันแรก 14 วันแรก และเดือนละ 1 ครั้ง จนถึง 6 เดือน

  

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559 “รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา”
ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนสายใยรัก
อบรมให้ความรู้แม่ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย