เครือข่ายสถานประกอบการ

“มุมนมแม่” ในสถานประกอบการ
เขียนโดย Admin
26 สิงหาคม 2560
เชื่อมสายใยรักแห่งครอบครัวด้วย “มุมนมแม่” ในสถานประกอบการพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงาน  \"มุมนมแม่\" ของ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระปณิธาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ที่ทรงมุ่งหวังให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทยเกิดความรักและความอบอุ่น โดยให้มีการดูแลสตรีมีคุณภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดบุตร และการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และสนับสนุนให้สถานที่ทำงานจัดปัจจัยที่เอื้อให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดมุมนมแม่ และทรงดำริให้ มุมนมแม่ คือหนึ่งในกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว               ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของการดำเนินงาน “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ  อาทิ การเตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่ การอบรมให้ความรู้เรื่องนมแม่แก่พนักงานตั้งครรภ์  ตรวจเต้านมและตรวจครรภ์โดยพยาบาลประจำบริษัท   กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ จัดเมนูบำรุงน้ำนม ในโรงอาหาร  กิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอด กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  เช่น การแบ่งปันนม แบ่งปันสมุนไพร การช่วยเมื่อเกิดอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มคุณแม่               โครงการมุมนมแม่ จัดขึ้นตั้งแต่ปี2550 โดยจัดสรรพื้นห้องพยาบาลให้มีความพร้อม ในด้านอุปกรณ์ในการบีบน้ำนม เช่น ถุงเก็บน้ำนมแม่ เครื่องบีบนม และตู้แช่น้ำนมไว้ให้พนักงาน นอกจากนี้ยังมีพยาบาลให้คำแนะนำคุณแม่ที่มารับบริการตลอดเวลา               กิจกรรมที่โดดเด่นมุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของบริษัทฯ คือ “กิจกรรมส่งนมกลับต่างจังหวัด” โดยรถยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมนี้จะช่วยให้บุตรของพนักงานที่ต้องกลับมาทำงานเมื่อครบกำหนดการลาคลอด สามารถได้รับน้ำนมแม่อย่างต่อเนื่องจนครบ 6เดือน หรือมากกว่านั้น ที่สอดคล้องกับพระดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ที่ทรงสนับสนุนให้แม่ทำงานมีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง               สำหรับผลการดำเนินงาน  “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกใช้บริการมุมนมแม่  127 คน พนักงานทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นานกว่า 6 เดือน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานที่มาใช้บริการ และในจำนวนดังกล่าวฯ มีพนักงานที่ให้นมแม่มากกว่า  1 ปี  ถึง 18 คน  โดยบริษัทมีพนักงานตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 8.35  ของพนักงานวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด  1,809 คน และได้กำหนดเป้าหมายในปี 2558 บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และให้นมแม่พร้อมอาหารตามวัย ถึง 2 ขวบ หรือมากกว่านั้น ทุกๆคน                 ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวฯ ทำให้ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับประทานโล่ “มุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบกิจการ” จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และยังคงดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนายยูคิฮิโระ คาโต้  ประธานบริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวถึง เป้าหมายการจัดโครงการมุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวว่า เพื่อเป็นการคลายความทุกข์ ความกังวลใจของพนักงานที่เป็นแม่ทุกคนที่ต้องมาทำงานทุกวัน ทำให้ไม่สามารถอยู่ดูแลให้นมลูกน้อยได้ตลอดเวลา “บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างมุมนมแม่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานได้ทำหน้าที่แม่ที่ดีได้ คือสามารถมาปั้มนมบีบเก็บ นำกลับไปให้ลูกได้  และยังมุ่งหวังให้เด็กๆ เจริญเติบโตแข็งแรง จากการได้ดื่มนมแม่ มีอนาคตที่สดใจ และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวไว้ เพื่อให้พนักงานที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรทุกคนได้ใช้ตลอดไป”  นายยูคิฮิโระกล่าว                เมื่อวันอังคารที่ 28มกราคม ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงาน “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” ของ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตหัวฉีดจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง แห่งแรกของประเทศไทย ณ อาคารสำนักงาน บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และที่กำลังวางแผนจะมีบุตรในอนาคต ให้สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวไทย                             ตามนโยบายด้านอาชีวะอนามัย  และความตระหนักถึงความสำคัญของ “นมแม่” พร้อมเล็งเห็นถึงความไม่สะดวกในการบีบเก็บน้ำนมของกลุ่มพนักงานหญิงหลังคลอดบุตร ซึ่ง “มุมนมแม่” ของ บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม Happy Family ภายใต้ โครงการ Happy work place ที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยึดถือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน              ด้านตัวแทนพนักงานเข้าร่วมโครงการ นางสาวมนัสชนก ใสกุล ได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเองว่า มีภาคภูมิใจที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นานถึง 3 ปี  นางสาวมะลิ คำชาวนา ที่สามารถกระตุ้นน้ำนมได้มากขึ้นโดยใช้สมุนไพร และนำมาบอกต่อกับเพื่อนๆ นางสาวรจนา ศรีสม ที่กล่าวว่าน้ำนมแม่ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ลูกได้มีสุขภาพแข็งแรง นางสาววรรณวิสา วราวุฒิ ที่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านเต้านม แต่เมื่อมีความตั้งใจ ทุกคนก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ               ทางด้าน แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการแล้วจำนวน 1025 แห่งทั่วประเทศ และมีเป้าหมายขยายเพิ่มอีก 106 แห่ง ภายในปี 2557 จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีลักษณะ “เป็นสำนักงาน” หรือ “โรงงาน” เข้าร่วม โครงการจัดตั้งมุมนมแม่ ในปัจจุบันมีพนักงาน มีความสนใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ มีความยินดีให้คำแนะนำและสนับสนุนชุดสื่อความรู้การจัดตั้งมุมนมแม่ในที่ทำงาน
แชร์ให้เพื่อน

“มุมนมแม่” ในสถานประกอบการ

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
เขียนโดย soraya
12 ธันวาคม 2560
นายพรณรงค์ ว่องสุนทร  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและฝึกอบรมบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด “การสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำนม มีผลดีต่อลูกน้อยอย่างไร การสนับสนุนให้มีห้องนมแม่ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน อย่างยั่งยืน”จุดเริ่มต้นเปิดห้องนมแม่ห้องแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่โรงงานบางปะอิน โดยเริ่มจัดการให้มีห้องนมแม่แยกออกจากห้องพยาบาล และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “WD Happy Workplace                ในมิติของ Happy Family มุ่งเน้นการให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตกับคุณแม่ในสถานประกอบการได้ตระหนักถึงการเลี้ยงลูกนมแม่“มีคณะกรรมการ Happy work Place ร่วมกำหนดนโยบายและมีแผนการดำเนินงาน ใช้  Happinometer วัดระดับความสุข 8 มิติ มีมุมนมแม่ปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐาน 5 ห้อง พร้อมทั้งกำหนดผู้ดูแลให้คำปรึกษาโดยแม่อาสาประจำตึก  มีกิจกรรมฝึกอบรมให้พนักงานตั้งครรภ์ทุกเดือน และให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการแก่พนักงานทุกระดับ มีพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มจากเดิม”หลักการบริหาร ใช้การส่งเสริมในทุกมิติผ่านกิจกรรม Happy Workplace ภายใต้คำว่า ขบวนการ (PROCESS)P : People / PassionR : Role ModelO : OperationC : Control / CommunicationE : Enjoy / EnvironmentS : SatisfactionS : Sustainableการสร้างค่านิยมขององค์กร คือ คิดให้ไกล ไปให้ถึง ก้าวไปด้วยกัน สนับสนุนการจัดบรรยากาศในการทำงาน ให้สอดคล้องกับพนักงานตลอดเวลา และ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และ        อาชีวอนามัยในการทำงาน มีการจัดระบบการทำงานในมาตรฐาน 6ส ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ Happy Family เท่านั้น และ เพิ่มเติมให้เกิดความรักความผูกพัน มาถึงพนักงานที่มีต่อองค์กร เริ่มจากมุมนมแม่ ถ่ายทอดออกไปสู่ความยั่งยืนจากเด็กวันนี้ อีกไม่กี่ปี เขาอาจจะกลับมาเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพของ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ต่อไปเรามีความภูมิใจที่จะบอกว่าขณะนี้เรามี “คู่แม่ลูก” ที่มาทำงานในบริษัทเรา 47 คู่ และเหตุผลนี้คงบอกกับทุกคนได้ว่า เวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นที่ทำงานที่ทำให้คนมีความสุขแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อคนไทย และเพื่อสังคมไทย เราจะมุ่งมั่นทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงาน ของเราดีขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้                      
แชร์ให้เพื่อน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดความรู้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การลงทุนคุ้มค่า เครือข่ายสถานประกอบการ
โดย soraya
05 มกราคม 2561
30
 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 ห้องประชุมพาเลช 2 ชั้น 14 ตึก A โรงแรมปริ้น พาเลช มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    กองสวัสดิการแรงงาน   สำนักส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้จัดประชุมเพื่อการจัดทำชุดความรู้ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การลงทุนคุ้มค่า” ร่วมกับสถานประกอบกิจการ อาทิ     บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป  บ.นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด    บ. เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด     บ. มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)  บ. มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)   บ. แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บางปู  บ. เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด    และ บ.สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  เพื่อสถานประกอบกิจการใหม่ที่สนใจจัดตั้งมุมนมแม่  สามารถใช้ความรู้นี้ในการจัดตั้งมุมนมได้
แชร์ให้เพื่อน

การประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดความรู้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การลงทุนคุ้มค่า

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู เครือข่ายสถานประกอบการ
โดย soraya
12 ธันวาคม 2560
26
นางสาวกรรณิกา  เซ็นมุกดา  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู\"มุมนมแม่ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัว พนักงานหลังคลอดได้เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง ส่งผลให้พนักงานในองค์กร มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บริหาร เพราะได้สวัสดิการที่ดี” เริ่มทำโครงการมุมนมแม่ในปี พ.ศ. 2550  เนื่องจากผู้บริหารเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูก       ด้วยนมแม่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดสายใยรัก แม่กับลูกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงจัดทำโครงการนี้ ให้กับพนักงาน การดำเนินกิจกรรมในช่วงแรกๆ ใช้วิธีการลองทำและแก้ปัญหาไป โดยใช้วงจรพัฒนางานแบบง่าย คือ Plan-Do-Check-Act ได้เกิดรูปแบบการดำเนินงานในการแก้ปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ การจัดทำโมเดล   เต้านมต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม การให้โรงอาหารมีเมนูอาหารสำหรับพนักงานตั้งครรภ์และให้นมบุตร รวมถึงการไปเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลพนักงานหลังคลอดและลูกจากการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทางบริษัทฯ ได้มีแผนการพัฒนางานนมแม่ดังนี้มีนโยบายสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยแม่ อนุญาตให้พนักงานมาบีบเก็บน้ำนมได้โดยไม่จำกัดเวลา รวมถึงนโยบายดูแลสุขภาพพนักงาน เช่น การส่งเสริมการดูแลเรื่องอาหารสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสุขอนามัยที่ดี มีมุมนมแม่ที่ได้รับมาตรฐาน ประสานฝ่ายบุคคลหาข้อมูลพนักงานตั้งครรภ์ แยกพนักงานที่ตั้งครรภ์แรกและครรภ์หลังออก อบรมให้ความรู้ และมีสื่อการสอนเรื่องเต้านม มีกระเป๋าเยี่ยมหลังคลอดสำหรับพนักงาน แจกถุงนมเดือนละ 2 กลุ่ม คือ พนักงานตั้งครรภ์และแม่ให้นม โดยมีพยาบาลประจำมีการรวมกลุ่ม เพื่อแชร์ประสบการณ์นมแม่ แก้ไขปัญหาหัวนม ทุกวันเสาร์ (สอนบีบนมด้วยมือ) กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมเยี่ยมบ้านหลังคลอด จัดประกวดคำขวัญวันแม่ในเดือนสิงหาคม มีโมเดลอาหารสมุนไพรพืชผักสำหรับสอนพนักงาน ทำ work shop ลงพื้นที่คุณแม่ที่กำลังบีบนม หาคุณแม่จิตอาสาหลังคลอดร่วมทีมงาน Moral คุณแม่ดีเด่นโดยสรุป โครงการมุมนมแม่ เป็นแหล่งเรียนรู้และดูงานของรัฐและเอกชน  และขยายเรื่องนมแม่ไปสู่การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและชุมชนจากผลการประเมินพนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 87.50 ปัจจุบัน มีพนักงานใช้บริการ 26 คน รวมตั้งแต่ตั้งโครงการมีพนักงาน 172 คน ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลให้พนักงานลากิจ ลาป่วยในกลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงถึง 4.21 % มีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เฉลี่ย 8-14 เดือน (N = 172 ) พนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท
แชร์ให้เพื่อน

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัด เครือข่ายสถานประกอบการ
โดย soraya
12 ธันวาคม 2560
33
นายสิทธิพร  ชลายน  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัดบริษัทมุ่งมั่นพัฒนามุมนมแม่ และการดูแลบุตรของพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขได้จัดตั้งโครงการ “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” ตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่ที่ทำงานบีบน้ำนมใน “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยจัดพื้นที่ข้างห้องพยาบาล  “มุมนมแม่” ของบริษัทฯ คือ หนึ่งในกิจกรรม Happy Family ภายใต้โครงการ Happy work place ที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับโครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในบริษัท  โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ และ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และเนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทญี่ปุ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุก  2-4 ปี  ดังนั้ นเราจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ รวมถึงให้การสนับสนุนมุมนมแม่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะมุมนมแม่ของเรามีพนักงานมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการขยายหรือปรับปรุงมุมนมแม่อย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นหรือให้การสนับสนุนการของบประมาณนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย ดังนั้น ทีมงานต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและมุมนมแม่ของเรายังคงอยู่ต่อไปแผนพัฒนามุมนมแม่Vision  เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมมุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวในจังหวัดชลบุรีMissionพัฒนาระบบบริการเรื่องกิจกรรมมุมนมแม่ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ให้ความรู้ด้านวิชาการในกิจกรรมมุมนมแม่และการดูแลบุตรให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้พนักงานทำงานภายในบริษัทฯ อย่างมีความสุข สนับสนุนการเรียนรู้การเลี้ยงด้วยนมแม่สู่ชุมชน และพัฒนาไปพร้อมกับบริษัทฯStrategy 1  พัฒนาระบบบริการและสร้างมาตรฐานห้องมุมนมแม่และส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100%Strategy 2 พัฒนาเรื่องสุขภาพของทารก และสุขภาพของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่Strategy 3 พัฒนาทำกิจกรรมและสร้างมาตรฐานมุมนมแม่สู่ครอบครัวพนักงานStrategy 4 พัฒนาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมมุมนมแม่โดยให้เข้าถึงพนักงานครอบครัว และสู่ชุมชน
แชร์ให้เพื่อน

บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัด

“มุมนมแม่” ในสถานประกอบการ เครือข่ายสถานประกอบการ
โดย Admin
26 สิงหาคม 2560
38
เชื่อมสายใยรักแห่งครอบครัวด้วย “มุมนมแม่” ในสถานประกอบการพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงาน  \"มุมนมแม่\" ของ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระปณิธาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ที่ทรงมุ่งหวังให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทยเกิดความรักและความอบอุ่น โดยให้มีการดูแลสตรีมีคุณภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดบุตร และการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และสนับสนุนให้สถานที่ทำงานจัดปัจจัยที่เอื้อให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดมุมนมแม่ และทรงดำริให้ มุมนมแม่ คือหนึ่งในกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว               ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของการดำเนินงาน “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ  อาทิ การเตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่ การอบรมให้ความรู้เรื่องนมแม่แก่พนักงานตั้งครรภ์  ตรวจเต้านมและตรวจครรภ์โดยพยาบาลประจำบริษัท   กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ จัดเมนูบำรุงน้ำนม ในโรงอาหาร  กิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอด กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  เช่น การแบ่งปันนม แบ่งปันสมุนไพร การช่วยเมื่อเกิดอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มคุณแม่               โครงการมุมนมแม่ จัดขึ้นตั้งแต่ปี2550 โดยจัดสรรพื้นห้องพยาบาลให้มีความพร้อม ในด้านอุปกรณ์ในการบีบน้ำนม เช่น ถุงเก็บน้ำนมแม่ เครื่องบีบนม และตู้แช่น้ำนมไว้ให้พนักงาน นอกจากนี้ยังมีพยาบาลให้คำแนะนำคุณแม่ที่มารับบริการตลอดเวลา               กิจกรรมที่โดดเด่นมุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของบริษัทฯ คือ “กิจกรรมส่งนมกลับต่างจังหวัด” โดยรถยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมนี้จะช่วยให้บุตรของพนักงานที่ต้องกลับมาทำงานเมื่อครบกำหนดการลาคลอด สามารถได้รับน้ำนมแม่อย่างต่อเนื่องจนครบ 6เดือน หรือมากกว่านั้น ที่สอดคล้องกับพระดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ที่ทรงสนับสนุนให้แม่ทำงานมีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง               สำหรับผลการดำเนินงาน  “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกใช้บริการมุมนมแม่  127 คน พนักงานทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นานกว่า 6 เดือน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานที่มาใช้บริการ และในจำนวนดังกล่าวฯ มีพนักงานที่ให้นมแม่มากกว่า  1 ปี  ถึง 18 คน  โดยบริษัทมีพนักงานตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 8.35  ของพนักงานวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด  1,809 คน และได้กำหนดเป้าหมายในปี 2558 บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และให้นมแม่พร้อมอาหารตามวัย ถึง 2 ขวบ หรือมากกว่านั้น ทุกๆคน                 ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวฯ ทำให้ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับประทานโล่ “มุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบกิจการ” จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และยังคงดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนายยูคิฮิโระ คาโต้  ประธานบริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวถึง เป้าหมายการจัดโครงการมุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวว่า เพื่อเป็นการคลายความทุกข์ ความกังวลใจของพนักงานที่เป็นแม่ทุกคนที่ต้องมาทำงานทุกวัน ทำให้ไม่สามารถอยู่ดูแลให้นมลูกน้อยได้ตลอดเวลา “บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างมุมนมแม่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานได้ทำหน้าที่แม่ที่ดีได้ คือสามารถมาปั้มนมบีบเก็บ นำกลับไปให้ลูกได้  และยังมุ่งหวังให้เด็กๆ เจริญเติบโตแข็งแรง จากการได้ดื่มนมแม่ มีอนาคตที่สดใจ และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวไว้ เพื่อให้พนักงานที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรทุกคนได้ใช้ตลอดไป”  นายยูคิฮิโระกล่าว                เมื่อวันอังคารที่ 28มกราคม ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงาน “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” ของ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตหัวฉีดจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง แห่งแรกของประเทศไทย ณ อาคารสำนักงาน บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และที่กำลังวางแผนจะมีบุตรในอนาคต ให้สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวไทย                             ตามนโยบายด้านอาชีวะอนามัย  และความตระหนักถึงความสำคัญของ “นมแม่” พร้อมเล็งเห็นถึงความไม่สะดวกในการบีบเก็บน้ำนมของกลุ่มพนักงานหญิงหลังคลอดบุตร ซึ่ง “มุมนมแม่” ของ บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม Happy Family ภายใต้ โครงการ Happy work place ที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยึดถือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน              ด้านตัวแทนพนักงานเข้าร่วมโครงการ นางสาวมนัสชนก ใสกุล ได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเองว่า มีภาคภูมิใจที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นานถึง 3 ปี  นางสาวมะลิ คำชาวนา ที่สามารถกระตุ้นน้ำนมได้มากขึ้นโดยใช้สมุนไพร และนำมาบอกต่อกับเพื่อนๆ นางสาวรจนา ศรีสม ที่กล่าวว่าน้ำนมแม่ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ลูกได้มีสุขภาพแข็งแรง นางสาววรรณวิสา วราวุฒิ ที่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านเต้านม แต่เมื่อมีความตั้งใจ ทุกคนก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ               ทางด้าน แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการแล้วจำนวน 1025 แห่งทั่วประเทศ และมีเป้าหมายขยายเพิ่มอีก 106 แห่ง ภายในปี 2557 จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีลักษณะ “เป็นสำนักงาน” หรือ “โรงงาน” เข้าร่วม โครงการจัดตั้งมุมนมแม่ ในปัจจุบันมีพนักงาน มีความสนใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ มีความยินดีให้คำแนะนำและสนับสนุนชุดสื่อความรู้การจัดตั้งมุมนมแม่ในที่ทำงาน
แชร์ให้เพื่อน

“มุมนมแม่” ในสถานประกอบการ

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เครือข่ายสถานประกอบการ
โดย soraya
12 ธันวาคม 2560
33
นายพรณรงค์ ว่องสุนทร  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและฝึกอบรมบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด “การสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำนม มีผลดีต่อลูกน้อยอย่างไร การสนับสนุนให้มีห้องนมแม่ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน อย่างยั่งยืน”จุดเริ่มต้นเปิดห้องนมแม่ห้องแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่โรงงานบางปะอิน โดยเริ่มจัดการให้มีห้องนมแม่แยกออกจากห้องพยาบาล และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “WD Happy Workplace                ในมิติของ Happy Family มุ่งเน้นการให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตกับคุณแม่ในสถานประกอบการได้ตระหนักถึงการเลี้ยงลูกนมแม่“มีคณะกรรมการ Happy work Place ร่วมกำหนดนโยบายและมีแผนการดำเนินงาน ใช้  Happinometer วัดระดับความสุข 8 มิติ มีมุมนมแม่ปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐาน 5 ห้อง พร้อมทั้งกำหนดผู้ดูแลให้คำปรึกษาโดยแม่อาสาประจำตึก  มีกิจกรรมฝึกอบรมให้พนักงานตั้งครรภ์ทุกเดือน และให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการแก่พนักงานทุกระดับ มีพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มจากเดิม”หลักการบริหาร ใช้การส่งเสริมในทุกมิติผ่านกิจกรรม Happy Workplace ภายใต้คำว่า ขบวนการ (PROCESS)P : People / PassionR : Role ModelO : OperationC : Control / CommunicationE : Enjoy / EnvironmentS : SatisfactionS : Sustainableการสร้างค่านิยมขององค์กร คือ คิดให้ไกล ไปให้ถึง ก้าวไปด้วยกัน สนับสนุนการจัดบรรยากาศในการทำงาน ให้สอดคล้องกับพนักงานตลอดเวลา และ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และ        อาชีวอนามัยในการทำงาน มีการจัดระบบการทำงานในมาตรฐาน 6ส ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ Happy Family เท่านั้น และ เพิ่มเติมให้เกิดความรักความผูกพัน มาถึงพนักงานที่มีต่อองค์กร เริ่มจากมุมนมแม่ ถ่ายทอดออกไปสู่ความยั่งยืนจากเด็กวันนี้ อีกไม่กี่ปี เขาอาจจะกลับมาเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพของ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ต่อไปเรามีความภูมิใจที่จะบอกว่าขณะนี้เรามี “คู่แม่ลูก” ที่มาทำงานในบริษัทเรา 47 คู่ และเหตุผลนี้คงบอกกับทุกคนได้ว่า เวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นที่ทำงานที่ทำให้คนมีความสุขแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อคนไทย และเพื่อสังคมไทย เราจะมุ่งมั่นทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงาน ของเราดีขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้                      
แชร์ให้เพื่อน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัด เครือข่ายสถานประกอบการ
โดย soraya
12 ธันวาคม 2560
33
นายสิทธิพร  ชลายน  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัดบริษัทมุ่งมั่นพัฒนามุมนมแม่ และการดูแลบุตรของพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขได้จัดตั้งโครงการ “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” ตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่ที่ทำงานบีบน้ำนมใน “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยจัดพื้นที่ข้างห้องพยาบาล  “มุมนมแม่” ของบริษัทฯ คือ หนึ่งในกิจกรรม Happy Family ภายใต้โครงการ Happy work place ที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับโครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในบริษัท  โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ และ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และเนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทญี่ปุ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุก  2-4 ปี  ดังนั้ นเราจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ รวมถึงให้การสนับสนุนมุมนมแม่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะมุมนมแม่ของเรามีพนักงานมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการขยายหรือปรับปรุงมุมนมแม่อย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นหรือให้การสนับสนุนการของบประมาณนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย ดังนั้น ทีมงานต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและมุมนมแม่ของเรายังคงอยู่ต่อไปแผนพัฒนามุมนมแม่Vision  เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมมุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัวในจังหวัดชลบุรีMissionพัฒนาระบบบริการเรื่องกิจกรรมมุมนมแม่ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ให้ความรู้ด้านวิชาการในกิจกรรมมุมนมแม่และการดูแลบุตรให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้พนักงานทำงานภายในบริษัทฯ อย่างมีความสุข สนับสนุนการเรียนรู้การเลี้ยงด้วยนมแม่สู่ชุมชน และพัฒนาไปพร้อมกับบริษัทฯStrategy 1  พัฒนาระบบบริการและสร้างมาตรฐานห้องมุมนมแม่และส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100%Strategy 2 พัฒนาเรื่องสุขภาพของทารก และสุขภาพของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่Strategy 3 พัฒนาทำกิจกรรมและสร้างมาตรฐานมุมนมแม่สู่ครอบครัวพนักงานStrategy 4 พัฒนาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมมุมนมแม่โดยให้เข้าถึงพนักงานครอบครัว และสู่ชุมชน
แชร์ให้เพื่อน

บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่ จำกัด