พรบ.ควบคุม

Workshop Champion

04 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Workshop Champion

[seed_social]
[seed_social]

Workshop Champion

การสนับสนุนจากองค์กร ALIVE & THRIVE ในปี 2560

ALIVE & THRIVE เป็นองค์กรเอกชน ที่สนับสนุนการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาชีวิต พัฒนาสุขภาพอนามัยและโภชนาการ และลดความแคระแกรนในเด็ก โดยเน้น 3 เรื่อง คือ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก และ โภชนาการสำหรับแม่ โดยมีกลวิธีดำเนินงานในด้าน Advocacy, Mass Communication และ  Strategic Use of Data

ในปี 2560 Alive and Thrive องค์กร Irish Aid และ องค์กร UNICEF  ให้การสนับสนุน มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ในกิจกรรมการดำเนินงาน การปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยความร่วมมือจากกรมอนามัย

 

Champion Training    จัดการอบรม สำหรับบุคลากรที่เป็น ผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders) และ/หรือ โฆษกองค์กร (Spoke Persons) ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนฝึกปฏิบัติ ในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร และผู้สื่อข่าว  ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการให้อาหารตามวัยทารกและเด็กเล็ก  ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  29  มีนาคม 2560  เวลา เวลา 10.00 -15.30 น. ณ ห้องสเตทรูม ชั้น 9 โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท แบ่งการประชุมเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน เวลา 3 ชั่วโมงต่อกลุ่ม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กรมอนามัย และองค์กรเอกชน ผู้จัดงานคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเป็นผู้แทน/ตัวแทน นำเสนอประเด็นที่ท้าทายในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการให้อาหารตามวัยทารกและเด็กเล็ก ต่อสังคมได้อย่างมั่นใจ มีความน่าเชื่อถือจากข้อมูลที่ถูกต้องและพิสูจน์เป็นจริงได้ และเชื่อมั่นในการสื่อสารรณรงค์สู่สังคม

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ยื่นเรื่องสนับสนุนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
Code Workshop
มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จับมือ ยูนิเซฟ กรมอนามัย และ สสส.จัดเสวนา ไขความกระจ่าง ทำไมต้องหนุน CODE เป็นกฎหมาย